p.
177


Iz opyta razrabotki i realizatsii tekhnologii i metodiki obucheniya osnovam kalmytskoj natsionalnoj borby studentov vuza

Sorry, no English version for this article. You can see the Russian version

Full text of any article (in Russian) you can find
in the printed version of the journal or on RSCI website.