p.
169


Osobennosti formirovaniya etnotolerantnoj lichnosti vypusknika voennogo uchebnogo zavedeniya

Sorry, no English version for this article. You can see the Russian version

Full text of any article (in Russian) you can find
in the printed version of the journal or on RSCI website.